Prvi ciklus

Dodiplomski studij na Muzičkoj akademiji organizuje se kao redovan studij i paralelni odnosno samofinansirajući studij za lica koja samostalno finansiraju svoj studij. Dodiplomski studij za sticanje visoke stručne spreme traje 8 semestara u skladu sa standardima i normativima. Nastava i ispiti iz određenih predmeta mogu se obavljati i na drugoj visokoškolskoj ustanovi koja je matična za taj predmet.

Dodiplomski studij se izvodi po Nastavnom planu i nastavnim programima. Nastavnim programom utvrđuje se sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i drugih vidova provjere znanja, obavezni udžbenici i priručnici i druga obavezna literatura na osnovu koje se polaže ispit iz tog nastavnog predmeta. Opći i stručni nastavni predmeti su obavezni. Fakultativni nastavni predmeti mogu se utvrditi nastavnim planom radi proširenja stručnih znanja i opće kulture studenata.
Fakultativni nastavni predmet postaje obavezan nakon što je student izvršio izbor. Nastavni plan i nastavne programe općih nastavnih predmeta donosi Univerzitet,
uz prethodnu saglasnost Vlade. Univerzitet može utvrditi da neki od stručnih predmeta budu zajednički predmeti kojima se daju zajednička stručna osnova studentima koji studiraju komplementarne naučne odnosno umjetničke oblasti. Nastavni plan i program ostalih predmeta donosi Nastavno-umjetničko vijeće Akademije uz prethodnu saglasnost Univerziteta.

Nastavni programi objavljuju se na oglasnoj ploči Akademije, a mogu biti objavljeni zajedno u posebnoj brošuri, koja mora biti dostupna studentima.

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu po kojem je upisao studij. Ukoliko se u toku studija izmijeni nastavni plan i program, student se može koristiti pravom iz prethodnog stava, najviše do tri godine od ovjere posljednjeg semestra. Ako student izrazi želju, može da nastavi studij po izmijenjenom Nastavnom planu odmah nakon njegovog stupanja na snagu (...)

Muzička akademija od studijske 2019/2020. godine kreće s primjenom novih nastavnih planova i programa za I i II ciklus studija.

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI, I CIKLUS STUDIJA 

PRIJAVA DIPLOMSKOG ISPITA (DOKUMENTI)  

IZJAVA O AUTENTIČNOSTI RADOVA - Izjava  je obavezna i sastavni dio je konačne verzije završnog rada - 4 primjerka rada koji se predaju, stim da se jos jedna Izjava predaje uz ostale obrasce koji su potrebni za pokretanje odbrane Završnog rada. 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona