Asocijacija studenata MAS

Asocijacija studenata Muzičke akademije u Sarajevu

 

 

Asocijacija studenata Muzičke akademije u Sarajevu (ASMAS) je nevladina, dobrovoljna vanstranačka organizacija udruženih studenata Muzičke akademije u Sarajevu.

Asocijacija broji preko 300 članova, a prema Statutu udruženja, članom Asocijacije postaje svaki student (bez obzira na status studiranja) samim upisom na Muzičku akademiju u Sarajevu.

Rukovodstvo (Upravni odbor) ASMAS čine predstavničko tijelo (predsjednik, potpredsjednik, sekretar) i predstavnici odsjeka Muzičke akademije. Rukovodstvo ASMAS u akademskoj 2023./2024. godini čine:

 • Predsjednica: Nejla Žunić
 • Potpredsjednica: Selma Teskeredžić
 • Sekretarica: Melina Šišić
 • Odsjek za kompoziciju: Azur Kasapović
 • Odsjek za dirigovanje: Bakir Samardžić
 • Odsjek za solo pjevanje: Idna Muminović
 • Odsjek za klavir, harfu, udaraljke i srodne instrumente: Josipa Bošnjak
 • Odsjek za gudačke instrumente i gitaru: Hana Hamza
 • Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku: Tara Kušić
 • Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju: Martina Mijatović
 • Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju: Ishak Kušumović

 

Studenti-predstavnici na Nastavničko-umjetničkom vijeću: Sara Barbara Bilela (student - prodekan), Iman Jahić (II ciklus), Nejla Žunić (I ciklus)

 

Osnivači Asocijacije: Erna Hrustić, Senka Hodžić, Esma Sulejmanagić, Miron Konjević, Amna Husejnagić, Narcis Zečić, Mateja Miličević. Godina osnivanja udruženja je 2011.

Ciljevi Asocijacije:

 • Poštovanje prava čovjeka i građana zagarantovanih međunarodnim sporazumima;
 • Kontinuirano brine o statusnim pitanjima studenata u vezi sa studijem;
 • Vodi računa o kulturnim i drugim aktivnostima studenata;
 • Brine o studentskom standardu i pravima studenata;
 • Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tokovima, razvoj svestrane ljudske ličnosti;
 • Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključenja studenata u sve tokove obnove i razvoja Bosne i Hercegovine;
 • Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa Muzičke akademije i Univerziteta, te otvorenog dijaloga s društvom;
 • Uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne, stručne, kulturne i umjetničke projekte od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i evropsku i svjetsku zajednicu;
 • Uspostavljanje međunarodne saradnje na naučno-stručnom, kulturno-zabavnom i sportskom nivou kroz projekte i druge slične aktivnosti.

Djelatnosti Asocijacije:

 • Zastupanje i prezentovanje prava i interesa studenata pred organima i tijelima Muzičke akademije, Univerziteta i državnih institucija, kantonalnih, federalnih i državnih vlasti Bosne i Hercegovine;
 • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija;
 • Organizacija drugih aktivnosti i poslova značajnih za članove Asocijacije;
 • Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenje studenata, kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih studenata u proces rada.

Ostvareni projekti:

 • Studentski časopis „Modus Musicus“ (2013-2017)
 • ART AKCIJA: Budućnost muzike u BiH, ili, Šta smo spremni da damo za muziku? (2017)
 • Mladi muzičari BiH u programima velikih festivala (2017)
 • SCMI Festival mladih umjetnika: Projekat muzičke produkcije, obrazovanja i saradnje (2015/2016)
 • Ko to tamo svira? (2017)
 • Koncerti povodom Dana studenata Muzičke akademije u Sarajevu (19. decembar 2011-2018)
 • Različiti vidovi podrške studentima za odlazak na takmičenja, seminare, radionice, festivale itd.

Bivši predsjednici Asocijacije: Erna Hrustić (2011/12), Esma Sulejmanagić (2012/13), Azra Dizdar (2013/14), Harun Zulić (2014/15), Lamija Hasković (2015/2016 i 2016/17), Amila Ravkić (2017/18), Rijad Kaniža (2018/19, 2019/20 i 2020/21), Marino Repanić (2021/22), Nejla Žunić (2022/23 i 2023/24).

 

Instagram: asocijacija.studenata.mas

Facebook: Asocijacija studenata Muzičke akademije u Sarajevu

Statut udruženja „Asocijacije studenata Muzičke akademije u Sarajevu“ - PDF

 

KONTAKT

Asocijacija studenata MAS

E-mail: asocijacija.studenata@mas.unsa.ba

Predsjednica Asocijacije

Nejla Žunić

E-mail: nejla.zunic@gmail.com

Tel. 062/844-385

Student-prodekan

Sara Barbara Bilela

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona