Studentska služba

Poslovi studentske službe:

* vrši sve poslove koji se odnose za upis i ispis studenata, kao i ovjeru semestra prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,
* vrši prijem ispitnih prijava i svu dokumentaciju u vezi s tim,
* praćenje prijava i polaganja ispita,
* vodi matične knjige i ostalu evidenciju o studenatima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,
* sastavlja statističke podatke u vezi sa studentima i dostavlja ih Univerzitetu, Zavodu za statistiku i drugim nadležnim organima,
* pravi analize o uspjehu studenata,
* vodi postupak za prelaz studenata s druge akademije, odnosno odsjeka unutar Akademije,
* izdaje uvjerenja i potvrde o upisu, o položenim ispitima i diplomiranju i dr.,
* prijava i odbrana završnih radova,
* brine se o štampanju diploma.

Zaposleni: 
Larisa Đozo-Mulalić, dipl. ecc.
dr. sci. Ajla Smajlović

Kontakt e-mail: studentska@mas.unsa.ba

Radno vrijeme:

svaki radni dan od 11.00-13.00 sati

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona