K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje 

K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanje: 

1) Oblast viola (Viola I-X,  Metodika nastave viole i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X) –redovni profesor - 1 izvršilac (pola radnog vremena)

2) Oblast kontrabas (Kontrabas I-X, Metodika nastave kontrabasa i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X) – redovni profesor - 1 izvršilac (pola radnog vremena)

3) Oblast saksofon (Saksofon I-X, Metodika nastave saksofona i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X) – redovni profesor - 1 izvršilac (pola radnog vremena)

4) Oblast horsko dirigovanje (Horsko dirigovanje I-X, Hor I-X, Met. horskog dirigovanja I-IV, Met. horskog dirig. i praktikum III-IV, Osnovi dirig. I-IV, Sviranje partitura I-VIII, Korepet. muz. djela I-VI) – redovni profesor-1 izvršilac (pola radnog vremena)

5) Oblast trombon (Trombon I-X,  Kamerna muzika za duvače I-X, Sviranje orkestarskih dionica I-VIII, Metodika nastave trombona I-IX i Metodička i pegagoška praksa ) – redovni profesor- 1 izvršilac (pola radnog vremena)

6) Oblast gitara (Gitara I-X,  Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X, Metodika nastave gitare I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – redovni profesor – 1 izvršilac (pola radnog vremena)

7) Oblast kompozicija (Kompozicija I-X, Orkestracija I-VI, Osnovi kompozicije i orkestracije I-II, Analiza orkestarskih partitura I-II, Priređivanje za vokalne ansamble I, Priređivanje za ansamble I, Komponovanje uz asistenciju kompjutera I-II, Slobodna improvizacija u kompoziciji I-II, Koncertna produkcija i praksa I-IV, Elektronska muzika – muzička notacija I-II ) – viši asistent – 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u  umjetničko-nastavna zvanja redovnog profesora  i višeg asistenta  propisani su čl. 97.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20 i 40/20)  kako slijedi:

redovni profesor: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koji su značajno doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra;

viši asistent: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, jedan javno predstavljen oblik umjetničkog stvaralaštva, proveden jedan izborni period u zvanje asistenta;

 

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Vanredni profesor bira se na period od šest godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Viši asistent  bira se na period od pet godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora iskljućivo ako potigne stepen III ciklusa studija.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, 

b) kritike za umjetničke radove

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti, 

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

AttachmentSize
PDF icon KONKURS za izbor u akademska zvanja.pdf214.24 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona