K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu Odluke Vijeća univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije broj: 02-1-352/3-24 od 17.04.2024. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 24.04.2024. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje:

 

 

Nastavno-umjetničko zvanje

1. Oblast truba (Truba I-X, Metodika nastave trube i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X, Metodika nastave trube I-IX i Metodička i pedagoška praksa) – vanredni profesor– 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja propisani su čl. 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

 

Vanredni profesor: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu.

 

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Vanredni profesor bira se na period od šest godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se

vrši izbor, naučna/umjetnička dostignuća i doprinos,

b) kritike za umjetničke radove,

c) dokumentaciju o nastavničkim sposobnostima, doprinosu procesu internacionalizacije i društvenom doprinosu,

d) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,

e) podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti, ako ih posjeduje,

f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu,

g) dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta,

h) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

i) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome,

j) ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim materijalom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu -Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

AttachmentSize
PDF icon Konkurs za izbor u akademsko zvanje.pdf202.93 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona