K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-124/5-24 od 16.02.2024. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-6-43/24 od 27.03.2024. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje:

 

 

Naučno-nastavno zvanje

1. Oblast muzikologija (Hist. muzike I-X, Hist.muz. I-IV, Hist. južnosl. muzike I-II, Hist. muzike u BiH I-IV, Muzička publicistika i kritika I-II, Uvod i met. muzikologije I-II, Met. izrade pisanog rada I, Muzikologija I-IX, Praktikum stručnih predmeta I-IX, Uvod u metodologiju naučnog i umjetničkog istraživanja I-II, Uvod u historiju južnoslavenske muzike I-II, Metodologija muzikoloških istraživanja, Uvod u muzičku kritiku i publicistiku i Naučna i stručna praksa) – redovni profesor – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

U vezi sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:36/22), uvjeti za izbor u naučno-nastavna zvanja propisani su članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija

U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uvjeta: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija propisanih u članu 230. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine.

 

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se

vrši izbor, naučna/umjetnička dostignuća i doprinos,

b) dokumentaciju o nastavničkim sposobnostima, doprinosu procesu internacionalizacije i društvenom doprinosu,

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,

d) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove u originalu ili elektronskoj formi,

e) podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti, ako ih posjeduje,

f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu,

g) dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta,

h) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

i) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome,

j) ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim materijalom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu -Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona