K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Nastavno-naučno zvanje:

  1. Predmeti: Aspekti muzike 20. stoljeća I-II, Analiza muzičkog djela III-IV, Stvaralačke strategije muzike 21. Stoljeća (analiza i sinteza), Metodologija istraživanja u muzičkoj teoriji, Aspekti savremene muzike, Odabrani predmet struke – vanredni profesor - 1 izvršilac
  2. Predmeti: Solfeggio I-X; Metodika nastave solfeggia i praktikum– viši asistent- 1 izvršilac

Uvjeti za izbor u nastavno-naučna zvanja vanrednog profesora i višeg asistenta propisani su čl. 96 Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i čl. 194 stav Statuta Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija

 

viši asistent: stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Vanredni profesor bira se na period od šest godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.,

f) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

g) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

 

AttachmentSize
PDF icon Konkurs za akademska zvanja.pdf202.44 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona