K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća 02-1-460/2-21 od 03.09.2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.09.2021. godine

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU -MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanje:

 

  1. Oblast klavir glavni predmet zanimanja (Klavir glavni predmet zanimanja I-X, Metodika nastave klavira i praktikum I-II, Metodika nastave klavira I-X, Klavir, literatura i interpretacija I-II, Korepeticija I-VI, Sviranje s lista I-II, Historija i razvoj pijanizma I-II, Metodička i pedagoška praksa)– redovni profesor - 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavno zvanja redovnog profesora propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20 i 40/20) kako slijedi:

 

redovni profesor: stepen drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koji su značajno doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra.

 

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

AttachmentSize
PDF icon KONKURS za izbor u akademska zvanja.pdf229.02 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona