Naučni časopis INSAM Journal for Contemporary Music, Art and Technology indeksiran u ERIH PLUS

Open Source prostor za naučnike, umjetnike, interdisciplinarne i transdisciplinarne istraživače: Naučni časopis INSAM Journal for Contemporary Music, Art and Technology indeksiran u ERIH PLUS

 

INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology je međunarodni recenzirani naučni časopis posvećen savremenoj umjetničkoj muzici, vizuelnim i izvođačkim umjetnostima i njihovom odnosu sa tehnologijom, ali stvara širok prostor za predstavljanje novih istraživanja transdisciplinarnog tipa usmjerenih na sagledavanje različitih aspekata u tokovima savremenog svijeta. Ova publikacija, koju od decembra 2018. godine publicira udruženje INSAM Institut za savremenu umjetničku muziku iz Sarajeva, nakon učlanjenja u baze CEEOL, RILM, DOAJ, indeksirana je i u ERIH PLUS, 21. septembra 2022. godine.

INSAM Journal pokrenula je i infrastrukturno učvrstila dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije UNSA, a strukturno i idejno postavila muzikologinja dr. Bojana Radovanović, naučna saradnica Muzikološkog instituta SANU. Časopis je inicijalno osmišljen kao open source platforma za objavljivanje radova mladih bosanskohercegovačkih, ali i regionalnih naučnika i istraživača u relevantnom naučnom časopisu utemeljenom na zavidnom kvalitativnom nivou sadržaja, originalnosti u kontekstu tematskog profilisanja svakog pojedinačnog broja koji uvijek korespondira sa globalnim aktuelnostima, relevantnom uređivačkom timu i odabiru recenzenata, te ostvarenom kontinuitetu objavljivanja. Međutim, prvi poziv za radove privukao je brojne naučnike s različitih kontinenata i već tada INSAM Journal dostiže internacionalni domet koji se u narednom periodu nastavlja potvrđivati.

Časopis njeguje interdisciplinarni i transdisciplinarni pristup i podstiče inovativna kritička razmatranja novih polja u cilju stvaranja nove naučno-umjetničke paradigme. INSAM Journal koncipiran je u četiri rubrike: Glavna tema, Izvan glavne teme, Naučna kritika i Intervjui, a objavljuje se isključivo digitalno i izlazi redovno dva puta godišnje, u julu i decembru.

Urednički tim, na čelu sa glavnom urednicom dr. Bojanom Radovanović i zamjenikom urednice magistrom muzikologije Rijadom Kanižom, okuplja naučnike i umjetnike koji djeluju u okviru institucija kao što su: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, Fakultet za humanističke studije Univerziteta na Primorskem, Universidade NOVA de Lisboa, Muzička akademija Malmö, Muzikološki institut SANU, Max Planck Institut za historiju umjetnosti u Rimu, The Contemporary Music Research Center of the York University, University College Cork, IPTAR Institute for Psychoanalytic Training and Research New York i dr.

Značajan autorski doprinos dosadašnjim izdanjima INSAM Journala dali su umjetnici i naučnici koji djeluju pod okriljem Univerziteta u Sarajevu kao što su doc. dr. Sandra Bjelan-Guska (Filozofski fakultet), van. prof. mr. Đenita Kuštrić (Akademija likovnih umjetnosti), v. ass. mr. Nela Hasanbegović (Akademija likovnih umjetnosti), prof. dr. Dino Rešidbegović (Muzička akademija), prof. mr. Ališer Sijarić (Muzička akademija), v. ass. dr. Hanan Hadžajlić (Muzička akademija), ali i alumni UNSA, dr. Adnan Mehonić, danas profesor na University College London, mr. Harun Zulić, mr. Andree Andrle, mr. Rijad Kaniža, kao i Aida Adžović, apsolventica na II ciklusu studija Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju (Muzička akademija).

U ovom trenutku, redakcija časopisa priprema poziv za radove za jubilarni 10. broj, koji će biti objavljen u julu 2023. godine. Tema broja će pozvati naučnike, istraživače i umjetnike da daju svoj doprinos u proučavanju savremenog interdisciplinarnog i transdisciplinarnog istraživanja u muzici, umjetnosti i tehnologiji. Svojom širinom, ovaj poziv bi trebalo da podstakne istraživače i umjetnike iz različitih disciplina da aktivno učestvuju u kreiranju aktuelnog diskursa o savremenoj umjetnosti.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona