Obnova godine i apsolventski staž - II ciklus studija

OBAVIJEST ZA STUDENTE
II CIKLUSA    


Obnova godine tj. semestra od 17.10. i 18.10.2017. godine od 11.00 do 13.00 sati

PREDATI:

1. Indeks
2. Čitko popunjen upisni material- 2 x ŠV obrazac i 2 x semestralni list (Jedan list popuniti samo sa stražnje strane (podaci o prethodno odslušanom semestru), a drugi semestralni list popuniti samo s prednje strane (podaci o zimskom semestru kojeg upisujete).
3. Uplata od 295 KM na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093
Svrha uplate: školarina - obnova, biblioteka, osiguranje i ISSS te uplata 100,00 KM po ispitu koje će student pohađati u šk. 2017/2018. god. (NAPOMENA: Studenti su u obavezi platiti sve ispite koji su ostali nepoloženi).
4. Uplata od 10,00 KM na žiro-račun Univerziteta u Sarajevu: 3383202250621169
Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

APSOLVENTSKI STAŽ

Prema članu 78., stav 8., novog Zakona o visokom obrazovanju student visokoškolske ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete, zadržava status studenta naredenu studijsku godinu (APSOLVENTSKI STAŽ) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.
Studenti apsolventi su dužni da predaju sve iste upisne materijale kao i student koji obnavljaju godinu osim što uplaćuju slijedeće:
-Uplata od 35 KM na žiro-račun Muzičke akademije: 1610000006160093
Svrha uplate: biblioteka, osiguranje i ISSS
-Uplata od 10,00 KM na žiro-račun Univerziteta u Sarajevu: 3383202250621169

                                                Studentska služba

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona