PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-983/18 od 18. 07. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

 

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

 • završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

 • završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i  31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

 • odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

 

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).

 

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943
  1. Umjetničkonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Grafika i crtanje, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOST, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 550 084; 033 215 277
  1. Umjetničkonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Gluma i glumačka sredstva, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast Režija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 226 534

3.1. Naučnonastavno zvanje asistent

   1. Asistent za oblast Teorija i historija arhitekture i zaštite graditeljskog nasljeđa, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 762
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Menadžment i organizacija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast Marketing, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent za oblast Poslovno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU -  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb,

71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
   2. Odsjek za elektroenergetiku – Asistent za oblast Elektroenergetika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom
   4. Odsjek za telekomunikacije – Asistent za oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent na predmetima Farmakognozija i hemija droga I i Farmakognozija i hemija droga II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent na predmetima Kontrola lijekova I i Kontrola lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toksikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   4. Asistent na predmetu Bromatologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   5. Asistent na predmetima Fizikalna hemija I i Fizikalna hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   7. Asistent na predmetima Klinička biohemija I i Klinička biohemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   8. Asistent na predmetima Oblikovanje lijekova I i Oblikovanje lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   9. Asistent na predmetima Industrijska farmacija I i Industrijska farmacija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   10. Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   11. Asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Za sve pozicije: uvjet završen farmaceutski fakultet

 

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 291
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Kriminologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 263 880; 061 563 230
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Politologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 565 202; 033 565 207
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Željeznički saobraćaj , 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

9.2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

   1. Stručni saradnik za oblast Cestovni saobraćaj, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 569 814
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast: Okolinsko zdravlje i Opšti zdravstveni predmeti, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast: “Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije”, “Morfološke tehnologije u citodijagnostici I hematologiji”, “Laboratorijske experimentalne tehnologije” I “Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije”, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Konstrukcije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 • Uvjet magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstrukcije

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET, Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo
   1. Asistent za oblast Opšte mašinstvo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo
  1. Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675
   1. Asistent za oblast Fiziologija čovjeka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast Higijena i zdravstvena ekologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   4. Asistent za oblast Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Stručni saradnik za oblast Medicinska mikrobiologija, parazitologija i virusologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   4. Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac punim radnim vremenom
   5. Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- uvjet za sve pozicije završen medicinski fakultet

 

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - MUZIČKA AKADEMIJA, Josipa Štadlera 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 444 896
  1. Umjetničkonastavno zvanje asistent    
   1. Asistent za oblast Gitara (Gitara I-X, Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za predmet Metodika muzičke nastave I-VIII, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. Umjetničkoistraživačko zvanje umjetnički saradnik
   1. Umjetnički saradnik na Odsjeku za dirigovanje, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teškoće (predmeti: Uvod u specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, Intelektualne teškoće, Kognitivna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om, Psihomotorna reedukacija Specijalna pedagogija, Metodika rada u specijalnoj pedagogiji, Specijalna edukacija i rehabilitacija)), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna oštećenja, Rehabilitacijska surdoaudiologija, Znakovni jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent za predmete: Matematika I, II i III, Osnovi informatike i računarstva, učenje na daljinu, Programiranje, Baze podataka, Informatika I obrazovne tehnologije, Internet i WEB programiranje, Osnovne kompjuterske geometrije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 527
  1. Naučnonstavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast “Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 723 778
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Teorijska kompjuterska nauka na Odsjeku za matematiku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET, Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 812 492
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent za oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
 1. Za poziciju 19.1.1. – uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent
 2. Za poziciju 19.1.2. - uvjet magistar hortikulture ili ekvivalent
 3. Za poziciju 19.1.3. - uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,

 

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 220 926; 033 442 891
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

      - uvjet najmanje bachelor biologije-mikrobiologija ili bachelor biologije – genetika

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU , Podgaj 6, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 209 364
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Moderne historije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA, Halida Nazečića 4, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 363
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik iz oblasti pravnih nauka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
   2. Stručni saradnik u administraciji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA JEZIK, Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 200 117
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
 2. Stručni saradnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvatski I srpski jezik (Odjeljenje za leksikografiju), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 1. NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 275 420
  1. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik za oblast Konzervator/restaurator, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 – uvjet završen ALU/PMF (Konzervacija i restauracija)

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

   1. Stručni saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen filozofski fakultet (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

 

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije,  kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
 • Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;
 • Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)
 • Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

 

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­18. 09. 2018. godine.

 

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i  naznaku pozicije naučnonstavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona