Obavijest o upisu u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini

OBAVIJEST O UPISU U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ  2019/2020. GODINI

 

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit za I godinu I ciklusa studija akademske 2019/2020. godine obavit će se u periodu od 19.07. do 26.07.2019. godine. Upis se vrši u studentskoj službi Muzičke akademije od 10:00 h do 14 h.

Za upis je potrebno dostaviti:

1. UPISNI MATERIJAL (index, upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20); Upisni materijal kupuje se na Pravnom fakultetu (ul. Obala Kulina bana 7) ili Ekonomskom fakultetu (ul. Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE 6 x 4 cm;

3. LJEKARSKO UVJERENJE (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

4. POTVRDU O UPLATI ŠKOLARINE:

            4.1. Redovan studij

Svrha doznake: Upisnina za redovne studente koji se prvi put upisuju I ciklus

Iznos: 100,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000001

4.2.  Redovni-samofinansirajući studij

Svrha doznake: Školarina-samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

Iznos: 1.200,00 KM  (Uplata je moguća i u 2 rate - prva rata u iznosu od 600,00 KM uplaćuje se ODMAH, a druga rata u iznosu od 600,00 najkasnije do 30.12.2019. godine)

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

 Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

 Poziv na broj:0000000005

 

NAPOMENA*:Djeca šehida i palih branitelja, djeca bez oba roditelja djeca dobitnika najvećih ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, djeca RVI NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan studij (100,00 KM) i za redovan-samofinansirajući studij (1200,00 KM) . Sve ostale troškove plaćaju.

 

5. POTVRDU O UPLATI:

5.1. Za korištenje informacionog sistema

Svrha doznake: Naknada za korištenje informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

 Račun primaoca:1411965320008475

 Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

 Poziv na broj: 0000000021

 

 

5.2  Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS

 Svrha doznake: Naknada za razvoj  informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

 Račun primaoca:1411965320008475

 Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104001

 Poziv na broj: 0000000021

 

5.3. Naknada za korištenje biblioteke

Svrha doznake: Naknada za korištenje biblioteke

Iznos: 20,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

 Račun primaoca:1411965320008475

 Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

 Poziv na broj: 0000000020

 

5.4. Osiguranje studenta

Svrha doznake: Uplata za osiguranje

Iznos: 5,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

 Račun primaoca:1411965320008475

 Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

 Poziv na broj: 0000000036

 

6. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine dužni su, uz ostalu dokumentaciju, dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

 

NAPOMENA: Kandidati koji su stekli pravo na upis, dužni u upis izvršiti u predviđenom roku. U protivnom, smatrat će se da su odustali od studija.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEKANAT

 

Sarajevo, 18.07.2019. godine

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona