KONKURS / NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-93/2-23 od 08.02.2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-5-75/23 od 22.02.2023. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavna zvanja:

1. Oblast kompozicija (Kompozicija I-X, Orkestracija I-VI, Osnovi kompozicije i orkestracije I-II i Analiza orkestarskih partitura I-II, Osnovi elektroničke muzike I-IV, Elektronička muzika I-VI, Polifonija I-II, Historijske tehnike komponovanja I-II ) i Kontrapunkt I-VI – redovni profesor – 1 izvršilac

2. Oblast gitara (Gitara I-X, Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X, Metodika nastave gitare I-IX i Metodička i pedagoška praksa) – redovni profesor - 1 izvršilac

3. Oblast violina (Violina I-X, Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X, Metodika nastave violine I-IX i Metodička i pedagoška praksa) – redovni profesor – 1 izvršilac

Naučno-nastavno zvanje:

1. Predmeti: Harmonija I-VIII, Metodologija istraživanja u muzičkoj teoriji i Odabrani predmet struke – vanredni profesor – 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

 

Redovni profesor: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koja su značajno doprinijela razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra.

Uvjeti za izbor u naučno-nastavna zvanja propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Vanredni profesor se bira na period od šest godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora u isto zvanje.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove,

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome,

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu -Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona