KONKURS / NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-56/1-22 od 25.01.2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 22.02.2023. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanje:

  1. Oblast horna (Horna I-X, Metodika nastave horne I-IX, Sviranje orkestarskih dionica I-VIII, Kamerna muzika za duvače I-X, Metodička i pedagoška praksa) – vanredni profesor– 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

 

Vanredni profesor: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu.

 

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Vanredni profesor se bira na period od šest godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora u isto zvanje.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove,

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome,

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu -Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

AttachmentSize
PDF icon KONKURS za izbor u akademska zvanja.pdf203.07 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona