K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

 

Naučnonastavna zvanja:

 

  1. Oblast etnomuzikologija ((Muzički folklor I-X, Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad I-VI, Muzika svijeta I-IV, Etnokoreologija I-II, Aplikativna etnomuzikologija I, Etnomuzikologija I-IX, Praktikum stručnih predmeta I-IX, Metodologija etnomuzikoloških istraživanja, Naučna i stručna praksa) – redovni profesor – 2 izvršioca

 

Saradničko zvanje za:

  1. Oblast violina ((Violina I-X, Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X) – viši asistent - 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor i period izbora nastavnika i saradnika za naučnonastavna i umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su čl. 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i čl. 194 stav 1. i 195. stav 1.Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

  1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, repertoarni popis (po datumima, programskom sadržaju, mjestu izvođenja, ansamblu, dirigentu itd.) programa javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti
  2. odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),
  3. prosjek ocjena za I i II ciklus studija (za izbor u umjetničkonastavno zvanje)
  4. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
  5. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom umjetničkom oblasti
  6. kritike za umjetničke radove
  7. rodni list, uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),
  8. rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Muzičke akademije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

ili DIREKTNO NA PROTOKOL

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona