K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-280/2-22od 11.04.2022. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.04.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Saradničko zvanje:

 

1) Predmeti: Metodika muzičke nastave I-VIII – viši asistent – 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta propisani su čl. 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) kako slijedi:

Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta.

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Viši asistent bira se na period od pet godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora iskljućivo ako potigne stepen III ciklusa studija.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

 

Tekst konkursa: Kliknuti ovdje

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona