K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije za mandatni period 2024-2028. godina

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

 

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 72. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ boj:36/22), člana 111. i 118. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj:01-14-35/23 od 31.07.2023. godine i Odluke Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije broj:02-1-124/2.2-24 od 16.02.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

za mandatni period 2024-2028. godina

 

 

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice) treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 72. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:36/22) i članom 117. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj:01-14-35/23 od 31.07.2023. godine, i to:

1. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji;

2. da je izabran u nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji;

3. da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta;

4. ne obavlja funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama, te udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organizovanja, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima;

Dekan Akademije bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs/natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1) Biografiju (CV) potpisanu od strane kandidata;

2) Opis naučnog/umjetničkog i stručnog rada potpisan od strane kandidata;

3) Program rada za mandatni period potpisan od strane kandidata;

4) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija);

5) Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog ili vanrednog profesora (orginal ili ovjerena kopija);

6) Potvrdu da je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu - Muzičkoj akademiji (original ili ovjerena kopija);

7) Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojim kandidat potvrđuje sljedeće:

– da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

- da ne obavlja funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama, te udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organizovanja, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima

 

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) javno će prezentirati ponuđeni program rada na sjednici Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Univerziteta u Sarajevu i web stranici Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije.

 

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na konkurs/natječaj sa navedenim dokazima dostavljaju se direktno na protokol Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu ili poštom na adresu:

Muzička akademija u Sarajevu

Josipa Štadlera 1/II

71 000 Sarajevo

(u zatvorenoj koverti sa naznakom: „prijava za konkurs/natječaj za izbor dekana– ne otvarati“)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona