K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020-2024. godina

 UNIVERZITET U SARAJEVU

 MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

 

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17), i člana 104., 107., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 01-2-76/3-20 od 12.02.2020. godine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu raspisuje:

 

                                                                               K O N K U R S / N A T J E Č A J

                                                        za izbor dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu 

                                                                          za mandatni period 2020-2024. godina

 

Dekan Akademije bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

 

Kandidat za dekana treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17), i to:

 • da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Muzičkoja akademiji Univerziteta u Sarajevu;
 • da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
 • da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94.stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju;
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
 • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

 

Uz prijavu na konkurs/natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. Biografiju – CV;
 2. Opis naučnog/umjetničkog i stručnog rada;
 3. Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
 4. Izvod iz matične knjige rođenih;
 5. Uvjerenje o državljanstvu;
 6. Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu;
 7. Potvrdu da je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu;
 8. Potpisane i ovjerene izjave kojim kandidat potvrđuje sljedeće:
  • da nije politički angažovan u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
  • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
  • da uredno ispunjava obaveze iz člana 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju (odnosi se samo na kandidate u nastavnom zvanju redovnog profesora).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • ovjerenu izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs/natječaj sa navedenim dokazima dostavljaju se direktno na protokol Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu ili poštom na adresu:

 

Muzička akademija u Sarajevu

Josipa Štadlera 1/II

71 000 Sarajevo

(u zatvorenoj koverti sa naznakom: „prijava za konkurs/natječaj za izbor dekana Muzičke akademije Univerzitetau Sarajevu – ne otvaraj“)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona