K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća broj:02-1-9/2-19 od 09.01.2019. godine 02-1-332/2-18 od 10.04.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-56/19 od 30.01.2019. godine i broj:01-12-17/19 od 06.05.2019. godine Univerzitet u Sarajevu Muzička akademija u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja:

Umjetničkonastavna zvanja za:

  1. Oblast viola (Viola I-X, Metodika nastave viole i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X) – docent - 1 izvršilac (pola radnog vremena)
  2. Oblast kontrabas (Kontrabas I-X, Metodika nastave kontrabasa i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X) – docent- 1 izvršilac (pola radnog vremena)
  3. Oblast truba (Truba I-X, Metodika nastave trube i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X) – docent -1 izvršilac (pola radnog vremena)
  4. Oblast saksofon (Saksofon I-X, Metodika nastave saksofona i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X) – docent - 1 izvršilac (pola radnog vremena)
  5. Oblast horsko dirigovanje (Horsko dirigovanje I-X, Hor I-X, Met. horskog dirigovanja I-IV, Met. horskog dirig. i praktikum III-IV, Osnovi dirig. I-IV, Sviranje partitura I-VIII, Korepet. muz. djela I-VI) –docent - 1 izvršilac (pola radnog vremena)
  6. Oblast fagot (Fagot I-X, Metodika nastave fagota i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X) – docent - 1 izvršilac (pola radnog vremena)
  7. Klavir obavezni predmet struke I-X - redovni profesor – 1 izvršilac – radni odnos

Naučnonastavno zvanje:

  1. Solfeggio I-X i Metodika nastave solfeggia i praktikum I-II – docent – 1 izvršilac – radni odnos

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi naznačiti jedno od nastavničkih zvanja za koje se prijavljuju (docent, vanredni profesor, redovni profesor).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Muzičke akademije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II ili DIREKTNO NA PROTOKOL SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona